Årsmötet 2007-02-21 kl.19.00 Plats: GOTIS Öjebyn

Närvarande:
Seija Höglund,L-G Bergman,Leif Zamuelsson,Thord Fjällström

Anders Carlsson, Stig Öhman,Ulla Nyström,Roland Öberg,Joel Sandström,

Mats Vikman,Stefan Dahlberg,Leif Risberg,David Johansson,Anita Olofsson

Tommy Carlsson, Håkan Nyström, Erling Bergström,Åke Engberg

Märit Berggren, Hans Carlsson, Karl-Birger Bohm, Hans Lindström

Krister Eliasson, Kurt-Lennart Nilsson, Jan Andersson Anders Westerberg

1.Erling hälsade alla Välkomna

2.Kvällens ordförande valdes Erling Bergström

3.Kvällens sekreterare valdes Seija Höglund

4.Dagordningen fastställdes/godkändes med att lägga till en punkt som hade kommit bort.

    (kolla punkt 15 (b)

5.Protokolljusterare tillika rösträknare valdes Jan Andersson/Anders Westerberg

6.Godkännande av kallelse som fanns på Pite Moppers hemsida och i Pite Tidningen och

    pappersinfo till dom som har önskat det.(medlemmarna var nöjda med detta info)

7.Verksamhetsberättelse (se tidigare inlägg)

8.Kassaredogörelse av L-G Bergman. Bif blad ihop med kallelsen

9.Revisionsberättelsen lästes upp av K-L Nilsson och godkändes utan anmärkning

10.Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades

11.Val av Ordförande ”President” 1år Leif Risberg

12. Val av övriga ledamöter: Kassör Lars-Gunnar Bergman 2år (1år kvar)

Sekreterare Seija Höglund 2år /IT-ansvarig (1år kvar)

Thord Fjällström 2år (1år kvar)

Karl-Gunnar Johansson (nyval 2år)

13.Suppleanter 1år Leif Zamuelsson, Anders Carlsson,Åke Engberg

14.Revisorer Stig Falkman, Kurt-Lennart Nilsson

15.
a) Revisor-suppleant Jan Andersson
b) Valberedning: Tommy Carlsson(sammankallande), Anders Westerberg, Håkan Nyström

16.Inga skrivelse/motioner från medlemmar

17.Övrig information/skrivelse= Försöka få ihop saker för ev.Auktion igen (populärt inslag i aktiviteterna 2006)

18.Kommande årets verksamhetsplan

     a)bussresa veteranmarknad Sundsvall

     b)Bussresa veteranmarknad Falun

     c)Avrostning

     d)Motorkvällar Badhusparken(tider/dagar skickas till medlemmar med utskicket)

     e)Kvällskörningar/besök hos medlemmar

     f)Mopedens dag 11 aug-2007

     g)Mörkerkörning (tid/datum kommer senare)

     h)Auktion-Loppis?

19.Kommande årets medlemsavgift är som förut 150kr. Alla nya medlemmar som kommer till på mopedens dag bet.12.50/mån fram till årets slut.

20. Budjett för kommande sammanställning av L-G Bergman (fanns med som bilaga)

21.Mötet avslutades med att den avgående ”presidenten” tackade för sig och nu är det Leif Risberg som ska dra lasset vidare med sina medarbetare

 Övrigt: Tack Märit och Erling för dom goda smörgåsarna och hoppas klockan går bra och påskliljorna växer.

 Tack alla i Pite Moppers för ett fantastiskt år och att 2007 knäcker 2006..

 Piteå 20070302

Vid protokollet: Seija Höglund/………………

Justerare: Anders Westerberg/…………………..

Jan Andersson/………………………