Stadgar

Vä sko håva roligt och vara nalta göjdat

Stadgar

 1. Föreningen har sitt säte/hemort i Piteå.
 2. Syftet med föreningen är att verka för veteranmopedernas nyttjande och bevarande.
 3. Genom möten, träffar, utflykter aktivt engagera medlemmarna.
 4. Som veteranmoped räknar föreningen alla mopeder som är äldre än 25 år och som till största delen är i originalskick, gärna med tidstypiska tillbehör.
 5. Föreningen är öppen för alla mopedvänner oavsett om man äger eller inte äger moped.
 6. Medlemskap tecknas årsvis och sker genom att årsavgiften inbetalas till föreningen.
  Årsavgiften som fastställes på årsmötet betalas inom 30 dagar från årsmötet.
  Medlemskapet upphör om medlemsavgiften inte är inbetald inom 20 dagar från erhållen skriftlig påminnelse.
 7. Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord ansökan.
 8. Medlem som genom sitt agerande orsakar föreningen skada eller ej följer föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas ur föreningen med omedelbar verkan.
  Beslutet för uteslutning skall skriftligen delges till den uteslutna medlemmen och skall vara undertecknad av samtliga i styrelsen.
 9. Medlem har rätt att delta i möten och andra aktiviteter som sker i föreningens regi.
  Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.
  Medlem har rätt att lägga förslag eller motion till årsmötet. Skall vara styrelsen tillhanda sex veckor före årsmötet
 10. Möten skall kungöras minst 10 dagar före mötet
  Föreningens årligen återkommande årsmöte hålls i februari månad.
  Medlemsmöte hålls 2 gånger per år samt extra möten när så erfordras.
 11. Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift och under året fyller minst 15 år.
  Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
 12. Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och angelägenheter samt tillvarata medlemmarnas intressen.
  Det åligger styrelsen särskilt
  att – tillse att föreningens stadgar följs.
  att – verkställa av årsmötet fattade beslut
  att – planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  att – ansvara för och förvalta föreningens medel, medlemsmatrikel, protokoll m.m.
  att – förbereda årsmötet (kassa, verksamhetsberättelse, kallelse, aktivera valberedning)
 13. Styrelsen består av 5 personer samt 3 suppleanter som väljes av röstberättiga medlemmar på årsmötet.
  Ordförande/President/pressansvarig väljes på l år
  Vice ordförande/Aktivitetsansvarig väljes på 2år
  Sekreterare/webbmaster väljes på 2 år
  Kassör/medlemsmatrikelförvaltare väljes på 2 år
  Ordinarie ledamot väljes på2år
  Suppleanter väljes på 1 år
 14. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen
  Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om så styrelsen bestämmer av särskilt utsedd styrelseledamot.
 15. Årsmötet (följande punkter skall behandlas vid ordinarie årsmöte)
  1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
  2. Val av ordförande för årsmötet.
  3. Val av sekreterare för årsmötet.
  4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
  5. Val av två rösträknare.
  6. Godkännande av dagordningen.
  7. Föreningens verksamhetsberättelse.
  8. Revisorernas berättelse.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Val av ordförande ”President” för ett år.
  11. Val av övriga ledamöter på 2 år
  12. Val av två suppleanter på l år.
  13. Val av två revisorer på 2 år.
  14. Val av revisorsuppleant på 1 år.
  15. Val av valberedning 3 personer varav även sammankallande.
  16. Föredra skrivelser och övrig information.
  17. Föredra skrivelse/motioner från medlemmar.
  18. Fastställa verksamhetsplan för kommande år.
  19. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
  20. Fastställa budget för kommande verksamhetsår.
  21. Mötets avslutande
 16. Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering(öppen eller sluten)
  Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som gäller stadgeändring ­genom enkel majoritet.
 17. Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning, får endast tas till avgörande vid ordinarie årsmöte.
  För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
 18. Vid en eventuell upplösning av denna förening skall kvarvarande medel tillfalla några eller någon inom Piteå kommun verksam organisation eller förening för välgörenhet.
 19. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Vårt ändamål:

 • Verka som förening för mopedentusiasterna inom Piteå Kommun
 • Verka för mopedens varande och nyttjande.
 • Verka för veteranmopedens bevarande.
 • Verka för att medlemmarna berikas och engageras.
 • Verka för att Mopedens Dag firas.


Vårt motto:

”Vä sko håva roligt och vara nalta göjdat”